Tarieven

De @penstaart hanteert de volgende ouderbijdragen

Voor- en naschoolse opvang, woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen :

  • 0,84 euro per begonnen halfuur per kind
  • Opvang minder dan 3 uur : 3.00 euro per kind
  • Opvang van 3 tot en met 6 uur : 5.10 euro per kind
  • Opvang van meer dan 6 uur : 8.93 euro per kind

Maandelijks krijgen ouders via gewone post een factuur en een gedetailleerde berekening van de kosten. Deze factuur moet binnen de 30 dagen na ontvangst betaald worden. Bij verzuim van betaling zal eerst een herinneringsbrief worden gestuurd. Indien hierop geen betaling volgt zal een aanmaningsbrief worden verstuurd waarvan de kosten 10 € bedragen. Volgt hierop weer geen betaling dan volgt een aangetekend

schrijven en stijgen de kosten eveneens met 10 €. In dit aangetekend schrijven zal vermeld staan dat, indien het bedrag niet binnen de 30 dagen wordt betaald, het dossier zal warden voorgelegd aan de Raad van Beheer. Deze zal vervolgens op basis van verschillende criteria beslissen of eventueel de kinderen de toegang tot de opvang wordt ontzegd.

Er bestaat steeds de mogelijkheid tot een betalingsregeling. Hiervoor dient men contact op te nemen met de directeur binnen het verstrijken van de betalingstermijn.

Indien er op dit laatste schrijven niet wordt gereageerd zal de Raad van Beheer vervolgens beslissen om eventueel de toegang tot de opvang te ontzeggen aan de kinderen van het betreffende gezin. Het dossier zal vervolgens worden doorgestuurd naar de advocaat.

Er wordt een bijkomende kost aangerekend voor drankjes en versnaperingen die aangeboden worden als vieruurtje. Deze kost bedraagt 0.25 € per dag per kind.

Voor bepaalde activiteiten kan uitzonderlijk een extra bijdrage aangerekend worden. Ouders worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht alsook van de betalingsmodaliteiten van deze extra bijdragen. Zij dienen uitdrukkelijk hun toestemming te geven tot deelname van hun kind(eren) aan deze activiteiten.

Indien een kind laattijdig (d.w.z. na 18.45 uur) afgehaald wordt, wordt via de factuur aan de ouders een bijkomende som van 10 euro aangerekend per begonnen halfuur.

Bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen van één gezin geldt een korting van 25 % op de totale som.

Een sociaal tarief met een korting van 50 % alsook gespreide betalingen zijn mogelijk. Ouders kunnen hiervoor contact opnemen met de directeur. Het al dan niet toekennen van deze mogelijkheden is een beslissing van De @penstaart.

Bij gescheiden gezinnen is het niet mogelijk om de facturen op te splitsen. We maken per gezin slechts 1 factuur op en vragen aan de ouders om onderling hieromtrent goede afspraken te maken.